پزشکان, معاینه مریض, خواب خوابیده, توش بکن بکن, خواب بکن بکن